Management

 

Colectivul de management a depus eforturi pentru a îmbunătăți activitatea şcolară, prioritizând următoarele teme:
proiectarea corespunzătoare a planurilor manageriale anuale și semestriale, planuri de activități
urmărirea obiectivelor propuse în aceste planuri manageriale
organizarea catedrelor pe arii curriculare, a colectivelor de lucru, stabilirea membrilor consiliului de administrație
organizarea catedrelor și efectuarea încadrărilor pe baza continuității la clasa
numirea învățătorilor și diriginților la clase s-a realizat pe baza continuității la clase
asigurarea posturilor și orelor vacante cu cadre didactice calificate prin intermediul I.S.M.B.-ului
elaborarea tematicilor ședintelor consiliului de administrație și consiliului profesoral în funcție de cerintele cadrelor didactice
asigurarea și repartizarea manualelor
reactualizarea regulamentului de ordine interioară de catre un colectiv condus de d-na prof. Ion Romelia, adaptat la condițiile școlii
vizarea fișelor postului pentru personalul angajat, conform legii și contractului colectiv de munca
rezolvarea în timp optim a cerințelor legate de alocații școlare, burse
efectuarea asistențelor la clase de către director, însoțit de șeful de catedră
monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

                                          Director