Înscriere grădiniță 2023

Înscrierea în învățământul și preșcolar, an școlar 2023-2024

ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare… CONTINUARE AICI

Extras din metodologia de înscriere a copiilor în unități de învățământ preșcolar….CONTINUARE AICI

                   Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
• se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.
• cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare. În cazul înscrierii într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, părintele/reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.
• în situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
• validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.
• în situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui/reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.
• pentru cererile-tip de înscriere transmise prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, validarea cererii-tip se va face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal a transmis cererea.

CALENDARUL înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Etapa

Descrierea etapei

Perioada

Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare,   aprobată   prin   Ordinul   ministrului   educației nr. 4.319/2023.

6—14 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

14 iunie 2023, ora 14.00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

15—30 iunie 2023

Faza 1

15—20 iunie 2023

Faza a II-a

21—26 iunie 2023

Faza a III-a

27—30 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

30 iunie 2023, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

3—18 iulie 2023

Faza 1

3—6 iulie 2023

Faza a II-a

7—12 iulie 2023

Faza a III-a

13—18 iulie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

18 iulie 2023, ora 14.00

Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza

20—30 august 2023

 

 

Etapa

 

Descrierea etapei

 

Perioada

 

dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

— copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;

— copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

— copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

31 august 2023, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023—2024 în unitățile de învățământ  preuniversitar  cu  personalitate  juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar

8 septembrie 2023, ora 16.00

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, cuprinde următoarele documente:

NOTĂ:

 La dosarul de înscriere se vor adăuga, la începutul anului școlar, următoarele documente:

  1. adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ; 
  2. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului, la data prezentării copilului în unitate – descarca model aici

PROGRAM ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÎNT PREȘCOLAR – ETAPA I FAZA I

 JOI          15.06.2023      09.00 – 18.00

VINERI   16.06.2023      09.00 – 18.00

LUNI       19.06.2023      14.00 – 18.00

MARȚI    20.06.2023      09.00 – 18.00

ANUNȚ CU PRIVIRE LA LINIA TELVERDE INSTITUITĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TELVERDE PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ANTEPREȘCOLARI ȘI PREȘCOLARI ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ CU GRUPE DE NIVEL PREȘCOLAR ȘI/SAU  ANTEPREȘCOLAR ȘI ÎN SERVICIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE COMPLEMENTARE 0800 816 021
În conformitate cu prevederile Metodologie-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare aprobată prim OME nr.4319/2023, Comisia municipiului București asigură începând cu 15.06.2023 funcționarea TELVERDE la care părinții și alte persoane interesate/reprezentantul legal pot/poate obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar
și/sau antepreșcolar.

PROGRAM :
LUNI – JOI: 8.00 – 16.30
VINERI: 8.00 – 14.00
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
PROF. VLAD FLORENTIN DRINCEANU

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ SIGURANȚĂ
Avand în vedere prevederile art. 58 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ  preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare aprobata prin OME NR.4319/26.05.2023, vă informăm că: În conformitate cu prevederile art.5 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecția datelor), datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele. Listele referitoare la înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare pentru fiecare an școlar sunt publice pe paginile de internet ale unităților de învățământ. Eliminarea acestora de pe site-ul unităților de învățământ sau al inspectoratului școlar se va face în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de
înscriere prevăzute în Calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar. Listele în format letric rămân afișate la avizierul unităților de învățământ până cel târziu la data începerii anului școlar 2023-2024.